Energian saatavuuteen, riittävyyteen ja hintaan liittyvät kysymykset ovat herättäneet huolestunutta keskustelua länsimaissa viimeisten vuosikymmenten aikana. Energiamuodot voidaan luokitella uusiutuviin ja uusiutumattomiin sen mukaan, kuluvatko ne maapallolta loppuun vai eivät. Uusiutumattomia, todennäköisesti loppuun kuluvia energiavaroja ovat fossiiliset polttoaineet kivihiili, öljy ja maakaasu sekä uraani, jota käytetään ydinenergian tuottamisessa.

Energiavarojen riittävyys on todellinen huoli, sillä suurin osa energiasta tuotetaan uusiutumattomien energiamuotojen avulla ja toisaalta maailman energian kulutus näyttää vain lisääntyvän vuosi vuodelta. On yleisesti tiedossa, ettei maapallo loputtomasti kestä energiataloutta, joka näin suuressa määrin perustuu fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Uusiutuvien energiamuotojen kehittämiselle on selkeä tarve, ja tutkimusta onkin suunnattu merkittävästi niiden suuntaan viime vuosien aikana.

Aivan ongelmatonta uusiutuvienkaan energiamuotojen käyttö ei ole, sillä usein niihin liittyy ainakin meluhaittoja. Luonnollisesti myös niiden rakentamisesta ja ylläpidosta aiheutuu kustannuksia ja haittoja, mutta uusiutuvat energiamuodot ovat kuitenkin puhtaita ja muuten saasteettomia energiamuotoja, ja uusiutumattomiin energiamuotoihin verrattuna selvästi puhtaampia. Niiden hyödyntämisen kannalta tärkeää on myös se, että niitä on saatavilla tasaisesti kaikkialta maailmasta. Mikä parasta, uusiutumattomat energian varannot eivät lopu maailmasta koskaan!

Tuulivoimaa pidetään yleisesti uusiutuvista energiamuodoista puhtaimpana, mutta niitä on kritisoitu erityisesti siitä, että ne muuttavat ympäristöä ja voivat häiritä lintujen pesintää. Lisäksi lintukantoihin vaikuttavat voimaloiden propellien aiheuttamat lintujen kuolemat. Tuulienergiasta aiheutuu myös paljon melua, mikä saattaa haitata ympäröivien alueiden asukkaita. Suomessa tuulivoimaloita kannattaa sijoittaa lähinnä rannikolle ja tuntureille, joissa on riittävä määrä tuulta energian tuottamiseksi.

Aurinkoenergian käytettävyyttä puolestaan heikentää aurinkopaneelien valmistuksen korkea hinta ja toisaalta myös energian varastointiin liittyvät ongelmat. Suomessa energiaa tarvitaan erityisesti talvella, mutta silloin auringonpaistetta on tarjolla vähän ja energiaa pitäisi pystyä varastoimaan talven varalle riittävästi kesällä.

Suomi on tuhansien järvien maa, joten voisi luulla, että vesivoimalla voitaisiin tuottaa suurin osa maan tarvitsemasta energiasta. Vaikka vesivoima onkin maamme tärkein uusiutuvan energian muoto, sen avulla voidaan tuottaa vain noin 4 % Suomessa kulutetusta energiasta. Vesivoimaa voidaan tuottaa esimerkiksi vuorovesi- tai jokivoimalalla.

Suomessa on myös runsaasti metsää, minkä vuoksi bioenergia on varteenotetta uusiutuvan energian tuottamisen vaihtoehto. Bioenergialla tarkoitetaan metsissä hakkuujätteenä, viljapelloille olkina, kotieläintuotannon lantana tai kotitalouden jätteinä syntyviä raaka-aineita, joista voidaan tuottaa energiaa. Nykyään merkittävä osa Suomen energiasta tuotetaan bioenergiana, ja alan tutkimukseen panostetaan erityisellä tavalla tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa.